Gospodarenje otpadom

Lokacija Dugo Selo

U Dugom Selu nalazi se moderan kompleks kapaciteta skladišta 2500 m3 u kojem se vrši privremeno skladištenje i obrada opasnog otpada postupcima D13 i R12. za skladištenje neopasnog otpada koristi se jedan manji dio skladišta koji služi kao pretovarna stanica prije konačnog odvoza na oporabu ili zbrinjavanje.

Za skladištenje opasnog otpada koriste se certificirani spremnici različitih dimenzija dok je cijelo skladište izvedeno na način da je mogućnost onečišćenja okoliša svedena na minimun.

Kako zaposlenici čine važan dio u gospodarenju otpadom, stalno se ulaže u njihovu edukaciju za postupanje s opasnim tvarima, zaštitu na radu i zaštitu od požara prateći sve potrebe tržišta i razvoj novih tehnologija.

Lokacija Sisak

Rastom poslovanja, 2015. godine investira se u nove prostore i kupuje se kompleks nekadašnjeg industrijskog diva Herbos d.d. ukupne površine 200.000,00 m2 sa više od 15.000,00 m3 skladišnog prostora.

Na lokaciji Sisak posjedujemo Dozvolu za gospodarenje neopasnim otpadom izdanu od Sisačko moslavačke županije s naglaskom na postupke oporabe otpada koje nam u konačnici daju iskoristiv proizvod koji se dalje može plasirati na tržište poštujući sva načela održivog razvoja.

Za potrebe gospodarenja opasnim otpadom trenutačno smo u ishođenju svih potrebnih dozvola za rad kako bi bili sigurni da svojim djelovanjem nećemo narušiti kvalitetu niti jedne sastavnice okoliša.